Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden van New Wave Catering, onderdeel van Cloud Kitchens B.V.
 
2. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, diners, exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke. New Wave Catering, gevestigd te Herman Robbersstraat 74A, 3031 RJ Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80354084, zal in het vervolg worden aangeduid als “de Cateraar”.
 
3. Betaling Betalingen dienen 14 dagen na factuurdatum door de Cateraar te zijn ontvangen. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Bij verzuim is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag. Indien de opdrachtgever ook na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, kan de Cateraar de vordering ter incasso uit handen geven. Alle kosten die verband houden met de inning van de vordering, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 
4. Vergunningen Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt de opdrachtgever tijdig en voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan de Cateraar blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van de opdrachtgever.
 
5. Annulering Indien een opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van de Cateraar in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd:
  • Bij annulering 7 dagen of minder voor de overeengekomen leveringsdatum: 100% van het totaalbedrag van de factuur;
  • Bij annulering tussen 7 en 14 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum: 50% van het totaalbedrag van de factuur;
  • Bij annulering van meer dan 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst: 25% van het totaalbedrag van de factuur, vermeerderd met gemaakte kosten. Annulering dient schriftelijk aan de Cateraar te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door de Cateraar.
6. Opgegeven aantallen De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Cateraar is gebaseerd op de door opdrachtgever opgegeven aantallen. Indien de opgegeven aantallen door de opdrachtgever 10 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 10% lager liggen dan het volgens overeenkomst afgesproken (of geschat) aantal, heeft de Cateraar het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of de afgesproken prijs aan te passen. Let op: het afvallen van aantallen binnen de 7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.
 
7. Overmacht In geval van overmacht heeft de Cateraar het recht, na kennisgeving aan de opdrachtgever, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
  • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook van de installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • Stakingen.
  • Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen.
  • Brand of ongevallen.
  • Transportbelemmeringen.
  • Iedere storing in de geregelde productie.
8.Aansprakelijkheid De Cateraar is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan de CClub ateraar, terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en de Cateraar nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.
 
9. Toepasselijk recht Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Cateraar is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst tussen opdrachtgever en Cateraar zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 
10. Slotbepaling Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Scroll naar boven